vespres d'arnadí movil

Dani Espasa

Clavicèmbal i direcció

DaniEspasa w600

Nascut a la Canonja, va estudiar piano als Conservatoris de Tarragona i Barcelona, i arquitectura a l'UPC de Barcelona. Ha treballat com a compositor, pianista i director musical de teatre, dansa i televisió (TV3 i TVE). A més de ser productor i compositor de diversos discs de Lídia Pujol, també és director musical, pianista i acordionista de la cantant Maria del Mar Bonet. Ha dirigit l'ensemble de música contemporània Bcn216, i ha estrenat i enregistrat peces per a piano del compositor Joan Albert Amargós i Enric Granados. Des del 2003 és pianista i clavecinista col·laborador de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), amb qui ha enregistrat com a solista pels segells Naxos, Harmonia Mundi i BIS Records.

Després de completar els estudis de clave i baix continu amb Béatrice Martin a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), cursos amb Pierre Hantaï i Olivier Beaumont, i estudis de música de cambra amb J. Savall, P. Memelsdorff, J.-P. Canihac i M. Kraemer, inicia una intensa activitat en grups de música barroca, renaixentista i medieval. En aquesta etapa treballa amb Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les Sacqueboutiers de Toulouse i La Caravaggia. Ha actuat en prestigiosos festivals de música i sales de concerts d'Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2005 és director de l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí.

Actualment és professor d'Improvisació i de Música de cambra a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Pere Saragossa

Oboè i direcció

Pere Saragossa

Inicia els estudis musicals a l'Ateneu Musical de la seua natal La Vila Joiosa, continuant als conservatoris d'Alacant, València i Barcelona on obté el títol superior d'oboè. Als 21 anys guanya una plaça a l'Orquestra Simfònica del Vallès, on treballarà durant 9 anys. Després d'aquest període inicia estudis d'oboè barroc, i el 2005 obté el títol d'Interpretació de la Música Antiga en l'especialitat d'oboès històrics de la mà d'Alfredo Bernardini a l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Junt al clavecinista Dani Espasa, el 2005 crea Vespres d’Arnadí, grup barroc amb qui ha actuat a prestigiosos festivals d'Europa. L'any 2006 crea Musièpoca, agència de concerts especialitzada en música antiga i que a partir de 2009 també serà segell discogràfic. L'any 2014 crea el grup renaixentista Lucentum XVI.

Ha estat convidat per prestigioses orquestres barroques internacionals, com l'Accademia Bizantina, Zefiro Ensemble, Balthasar Newmann Ensemble, Europa Galante, Helsinki Baroque Orchestra, Ensemble Matheus, Stockholm Barokorkester, Le Concert des Nations i Austrian Baroque Company.

Ha enregistrat discos amb diferents orquestres, destacant "Tito Manlio" d'Antonio Vivaldi i "Händel: Organ Concertos, op. 4" amb l'Accademia Bizantina i Ottavio Dantone, els discos amb Vespres d’Arnadí, i el més recent, amb el grup Lucentum XVI: «El Cantoral del Monestir de Sta. Mª de la Murta d'Alzira", publicat per Musièpoca al 2021.

Des del 2016 és professor d'oboès històrics al Conservatori Superior de Música de Castelló.

© Vespres d'Arnadí
Avís legal · Política de cookies

LogoGCDC H70
LogoIRL H70
LogoMusiepoca H70

designed by logodp a250